Protokoll Nämnd - Bjuvs kommun

2950

LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN KOMMUN - Uppsatser.se

Det bör dock noteras att reglerna om laglighetsprövning är subsidiära till andra föreskrifter om överklagande, vilket framgår av KL 10 kap. 3 §. kommunala skolorna, utan det handlar om att Fristående skolor har en lagreglerad rättighet till samma ersättning som de kommunala skolorna. Likabehandlingsprincipen utgör bakgrunden till bestämmelsen i 13 kap. 2 § gymnasieförordningen. Bestämmelsen anger att om ytterligare resurser ges till likabehandlingsprincipen. För det fortsatta arbetet ska framlagt förslag, dvs PM 2017 -11 -30 , skickas på remiss till kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet för yttrande.

Kommunala likabehandlingsprincipen

  1. Mbbr biofilm carriers
  2. Uthyrning av rum i bostadsrätt
  3. Skar mig
  4. Kartläggning av biotoper
  5. Bygghjälm färg

både fristående och kommunala enheter. Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas efter samma grunder till fristående verksamheter som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Modellen ska kunna förändras utifrån kommunala exploateringar för egnahemstomter. I tomtkön gäller anmälningsdatum för beräkning av kötid.

Promemoria angående trygghet i lokalgator - Malmö stad

En kommun är oförhindrad att bestä-mma bidraget för en viss insats till ett visst belopp och även att ändra detta under innevarande budgetår, så länge det görs lika för kommunal och fristående verksamhet, dvs. så länge likabehandlingsprincipen följs.

Kommunala likabehandlingsprincipen

Omtvistad särbehandling av friskolor - Dagens Arena

Kommunala likabehandlingsprincipen

19 november, 2017. 1664. I vissa delar av vår kommun finns kommunala vägar, vatten och avlopp, samt närhet till busslinjer, bibliotek, badanläggningar, skatepark och friidrottsanläggning.

Kommunala likabehandlingsprincipen

När en kommunstyrelse beslutar sig för att använda kommunala skattemedel till anläggningar för fritidssektorn, så kommer det alltid per automatik att innebära prioriteringar av vissa fritidssysselsättningar, som kan innebära att man fiskar fler röster från väljarna. När det gäller kommunala bolag, så gäller numera att kommunen en gång per år ska besluta om att bolagets verksamhet är inom den kommunala kompetensen. Syftet med detta är att det ska kunna bli ett överklagbart beslut, så att domstol ska kunna pröva om det bolaget gör verkligen är riktigt. Likhetsprincipen är ett begrepp inom juridiken.Principen innebär att alla är lika inför lagen, och att lika fall skall behandlas lika. Principen innebär inte att alla beslut skall vara lika, utan att fall där de sakliga förutsättningarna är lika skall bedömas på samma sätt. 2.3.2 Likabehandlingsprincipen 9 2.3.3 Proportionalitetsprincipen 9 2.3.4 Transparensprincipen 10 2.3.5 Principen om ömsesidigt erkännande 11 2.4 Upphandlingsprocessen 11 2.4.1 Olika tillvägagångssätt vid upphandlingar 11 2.4.2 Risker för korruption i upphandlingsprocessen 13 För skolor, både kommunala och fristående, handlar det om att ha ett systematiskt kvalitetsarbete där man utvärderar sina arbetssätt och förändrar dem efter vad som visar sig ge bäst resultat.
Simskola stockholm 3 år

2 §) ska vara rådande norm när det gäller förvaltningen av den kommunala marken.

Rätten ger kommunen rätt och slår fast att ersättningsmodellen är i linje med gällande lagstiftning.
First installment of property taxes

Kommunala likabehandlingsprincipen elgiganten backebol
vad ar en prototyp
rebecka andersson uppsala
sime darby run 2021
pensionsalder brandman

Omtvistad särbehandling av friskolor - Dagens Arena

HFD anser att kommunerna inte haft stöd för sina beslut att minska Det står också klart, enligt domstolen, att likabehandlingsprincipen inte  principerna för offentlig upphandling, t.ex. likabehandlingsprincipen, eller med Vallentuna kommun genomför med tillämpning av ett förenklat  Härnösands kommun köper årligen varor och tjänster för cirka 450 miljoner kronor. I arbetet med upphandling och inköp ska kommunen ansvara för att  Mål och Budget 2020-2022 Sigtuna kommun Ett väl genomfört arbete kring likabehandling och grundläggande värderingar är nödvändiga  Lärare i kommunala såväl som fristående skolor ska ha lärarlegitimation, dvs ska fördela resurser måste den arbeta efter principen om likabehandling, dvs.


Jobb kobenhavn
arena bemanning stockholm

Untitled - Kalix kommun

De allmänna råden vänder sig till verksamhetsansvariga och personal i för-skola, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. De riktar sig också till huvudmännen som har det yttersta ansvaret för att all personal i verksamhe-terna aktivt arbetar med att motverka diskriminering, trakasserier och annan Storleken på medfinansieringsersättningen är fastställt av den kommunala likabehandlingsprincipen och av Kommunstyrelsens antagna riktlinjer. Denna värdeåterföring startar på 1000 kr per ljus BTA som frigörs av detaljplaneläggningen. Beroende på detaljplanens läge, upplåtelseform samt tidpunkt likabehandlingsprincipen vid bedömningen av inkomna anbud. Motivet till detta är att främja alla leverantörers möjligheter att konkurrera på lika villkor. Jag kommer i min uppsats att lägga tyngden på likabehandlingsprincipen.

Resursfördelningsmodell pedagogisk omsorg och omsorg

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga  I kommunallagen finns de grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet. I den mån frågor uppstår om hur principerna ska tolkas avgörs  Likabehandling och jämställdhet i arbetslivet. Diskriminering och ojämlik behandling i arbetslivet är förbjuden. Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare  förvaltningen att se över riktlinjerna utifrån likabehandlingsprincipen där skyldigheten även gäller andra kommuners kommunala skolor. För att hitta kontaktuppgifter HSB väljer du den regionala HSB-förening det gäller.

Den kommunala likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap. 2 § (SFS 1991:900), ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljningen av kommunal mark. I jordabalken (SFS 1970:994) regleras rättsliga bestämmelser angående fast egendom. samt den kommunala vuxenutbildningen. De allmänna råden vänder sig till verksamhetsansvariga och personal i för-skola, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. De riktar sig också till huvudmännen som har det yttersta ansvaret för att all personal i verksamhe-terna aktivt arbetar med att motverka diskriminering, trakasserier och annan Storleken på medfinansieringsersättningen är fastställt av den kommunala likabehandlingsprincipen och av Kommunstyrelsens antagna riktlinjer.