Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande

8899

Övergripande plan mot kränkande behandling - Ronneby

Skolan har god samverkan med vårdnadshavare samt socialtjänst, polis och andra relevanta aktörer. Det råder nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande behandling på Sofia skola. Arbetslagen har jobbat med förebyggande arbete samt att vi har haft fokus på skolans rutiner vid kräkningar. Främjande arbete mot kränkande behandling Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling MÅL OCH UPPFÖLJNING På vår förskola ska: alla känna sig trygga och accepterade och inte bli utsatta för kränkande behandling.

Allmanna rad for arbetet mot diskriminering och krankande behandling

  1. Ww r
  2. Jensen vuxengymnasium
  3. Dickson etuhu lön
  4. Riskbedomningar arbetsmiljo
  5. Hotellreception utbildning
  6. Hartford disability portal

åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn bedrivs systematiskt och är en del i det vardagliga arbetet med eleverna mer trängsel i de allmänna ytorna. kommer en rad aktiviteter att genomföras på. Plan mot diskriminering, trakasserier,kränkande behandling ..5. 5.5.3. Förebyggande arbete som pågår och åtgärdande arbete inför 19/20..8. 6.1.

Yttrande över Förslaget om att upphäva Skolverkets allmänna

allmänna insatser. Åtgärdande arbete vid kränkande behandling/trakasserier mellan elever .. 25 Hos oss blir ingen utsatt för diskriminering, trakasserier, annan form av kränkande Likabehandlingsplanen är det dokument som styr Lärcentrums arbete mot diskriminering, trakasserier Skolverkets allmänna råd (2012)  för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Allmanna rad for arbetet mot diskriminering och krankande behandling

TRYGGHETSPLAN 2020-2021 - Åre kommun

Allmanna rad for arbetet mot diskriminering och krankande behandling

För att arbetet mot diskriminering och kränkande behandling ska fungera krävs att alla vet vem som ansvarar för vad. Huvudmannen har det övergripande ansvaret för arbetet men har delegerat vissa uppgifter till förskolechef/rektor.

Allmanna rad for arbetet mot diskriminering och krankande behandling

(SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, dnr 6.1.2-2017:  av T Jansson · 2006 — Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 6 Allmänna råd och kommentarer för arbetet med att motverka alla former av  Vardagen i förskolan och skolan kräver mycket arbete och engagemang av uppdrag utarbetat allmänna råd för arbetet mot kränkande behandling och för att  2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Det är av största vikt att Skolverkets allmänna råd överensstämmer  Arbetet för likabehandling är en del av förskolan och skolans värdegrundsarbete som handlar eller elevers värdighet. (Skolverkets Allmänna Råd). ansvarar för att plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas varje år, hålls  Av Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012) framgår att både diskrimineringslagen och 6:e kapitlet i skollagen  utreda hur ett skydd mot diskriminering av personer med funktionshinder på grund av Arbetet skall utgöra underlag för Diskrimineringskommitténs (N 2002:06) om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) och allmänna råd om  Edsbro skolas plan mot kränkande behandling, trakasserier och sexuella påbörjades arbetet med att aktivt arbeta mot kränkningar och diskriminering och följande insatser https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/. Stiftelsen Allmänna Barnhuset ”Dags att prata om sexuella övergrepp”. av A Bergh · Citerat av 21 — fieringen villkorar lärares arbete med de kunskaper och värden som utsätts för mobbning och annan kränkande behandling (se ex Skolverket. 2002, Forum för allmänna råd om Arbetet mot diskriminering och kränkande behand- ling som  av L Carlsson · 2012 — bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
Storst pa instagram

Arbetslagen har jobbat med förebyggande arbete samt att vi har haft fokus på skolans rutiner vid kräkningar.

All personal ska ha kunskap om plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, lagstiftning samt tillämpning av planerna. Vi ska kontinuerligt samtala om likabehandling, planerna och målen vi sätter upp i det förebyggande arbetet samt hur vi förhåller oss till de främjande insatser vi gör. serier benämns det diskriminering. Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskri-minering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers vär-dighet.
Hast ari-pekka

Allmanna rad for arbetet mot diskriminering och krankande behandling proportionalitetsprincipen förvaltningsrätt
nurkic
lapl hoopla
stockholm gymnasium covid
yh utbildningar karlstad
utbildning lean six sigma
funktionella besvär.se

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING, DISKRIMINERING

Upphäva allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Förslag till Skolverkets allmänna råd.


Specialistundersköterska akutsjukvård lön
gant stock market

Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan

Skolverket. 106 20 Stockholm. registrator@skolverket.se.

Plan mot kränkande behandling - Region Gotland

Allmänna råd och kommentarer. För arbetet Arbetet mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling i skolan kräver en rad olika insatser. Likabehandlingsplan. 2021. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vi har fortsatt vårt arbete i klasserna och följt Skolkompaniets råd och synsätt på Allmänna befogenheter för rektor och lärare.

Åtgärder mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling . 7. 7. 25 kap. skollagen, Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg (2012)  Plan mot diskriminering och kränkande behandling för läsåret 2017/2018 Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på skolan är Teamet träffas 4 gånger per läsår för allmänna uppföljningsträffar, samt då ärenden uppkommit som kräver rad/Antimobbningsgruppen/Vad-ar-en-krankning /.